Taipei, Wednesday, November 26, 2014 23:06 (GMT+8)